Preambula obchodných podmienok

Prevádzkovateľom internetovej stránky www.alufer.sk je spoločnosť ALUFER s. r. o., Víťaz 337, 082 38 Víťaz, IČO: 51 450 283, DIČ: 2120747574, IČ DPH: SK2120747574, zapísaná v OR OS PO odd. s.r.o. vl. č. 36249/p (ďalej len ALUFER)

Elektronický kontaktný formulár

Spracúvanie osobných údajov sa riadi NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Prehlásenie dotknutej osoby:

Odoslaním kontaktného formuláru dáva potenciálny klient súhlas so spracovaním osobných údajov spoločnosti Alufer,

Podľa zákona  č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Dotknutá osoba berie na vedomie, že má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas kedykoľvek odvolať písomnou formou na adresu sídla spoločnosti ALUFER s.r.o., alebo formou emailu, na kontaktný email spoločnosti, alufer@alufer.sk.

Rozsah poskytnutia osobných údajov

Osobné údaje poskytuje klient v rozsahu:

Meno, Priezvisko, telefónne číslo, emailová adresa, vek, vzdelanie, pohlavie, rok narodenia.

Doba uchovávania

Osobné údaje poskytuje potenciálny klient po dobu 1 rok, v zmysle zákona č. 186/2009 Z.

Práva dotknutej osoby

Právo požadovať prístup k svojim osobným údajom
Právo na opravu osobných údajov
Právo na vymazanie osobných údajov
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
Právo na prenos svojich osobných údajov

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči prevádzkovateľovi si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.

Okruh príjemcov (sprostredkovateľov)

ALUFER s.r.o.